Algemene handelsvoorwaarden Innovative Design Delft / 19930422

1. Geldigheid 

1.1. Innovative Design Delft, gevestigd aan de Kolk nr. 20-22 te Delft, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Delft onder nummer 25.350, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
1.2. In deze voorwaarden wordt de aanbieder/verkoper, zijnde Innovative Design Delft, aangeduid als IDD, zijnde degene die deze voorwaarden hanteert, terwijl de andere partij wordt betiteld als opdrachtgever.
1.3. Voorwaarden van opdrachtgever gelden niet tenzij deze schriftelijk door IDD zijn aanvaard. 
1.4. De opdrachtgever, aan wie eenmaal deze voorwaarden ter hand zijn gesteld, wordt geacht van de toepasselijkheid hiervan op de hoogte te zijn. 
1.5 IDD onderscheidt binnen haar produkten fysieke onderdelen en informatie bewaard door fysieke onderdelen, hier verder respectievelijk te noemen "hardware" en "software". 

2. Aanbiedingen 

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geldig gedurende 6 weken na dagtekening van de schriftelijke offerte tenzij daarin nadrukkelijk van wordt afgeweken. De inhoud van folders, catalogi, drukwerken enzovoorts binden IDD niet tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen. 
2.2. Voor alle orders binnen Nederland met een waarde f 1000,- kunnen verzendkosten in rekening worden gebracht, voor orders van buiten Nederland kunnen altijd verzendkosten in rekening worden gebracht. 
2.3. Alle prijzen en tarieven zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, in Nederlandse guldens en exclusief BTW en eventuele andere heffingen, die van overheidswege worden opgelegd op het moment van orderacceptatie en/of facturatie. IDD behoudt zich het recht voor de prijzen in redelijkheid te verhogen na het verstrijken van drie maanden na het aangaan der overeenkomst in verband met het gestegen kostenpeil. Als leveringsconditie zal gelden franco binnen Nederland. 
2.4. IDD heeft het recht indien de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan IDD wordt gegeven, alle kosten welke IDD heeft moeten maken om haar aanbieding te kunnen verstrekken in rekening te brengen aan opdrachtgever. 

3. Overeenkomsten 

3.1. Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door IDD. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van IDD, dan wel uit het feit dat IDD uitvoering geeft aan de overeenkomst. 
3.2. Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van IDD binden laatste niet voor zover deze niet door hem schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben. 
3.3. Elk met opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever, e.e.a. vast te stellen aan de hand van de in de branche geldende gebruiken. IDD is gerechtigd de order te annuleren indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever, te beoordelen aan de in de branche geldende gebruiken, niet voldoende is. 
3.4. IDD is gerechtigd een overeenkomst op te schorten indien juist voor het uitvoeren daarvan blijkt dat de opdrachtgever een niet overeengekomen betalingsachterstand aan IDD heeft. 

4. Levertijd en leverplaats 

4.1. Mondeling danwel schriftelijke levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is verkregen en deze in het bezit zijn van IDD. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke levertijd door IDD - buiten haar verantwoordelijkheid - wordt overschreden. Overschrijding van levertijd kan in principe slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien schriftelijk overeengekomen. IDD is in alle overige gevallen slechts aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet-tijdige levering indien opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. 
4.2. IDD heeft het recht om één maand na de terbeschikkingstelling van de zaken deze na ingebrekestelling voor en namens de opdrachtgever te (doen) verkopen en de verkoopprijs te verantwoorden na aftrek van het factuurbedrag vermeerderd met de rente en de op de opslag en verkoop gevallen kosten.
4.3. IDD zal de produkten verzenden naar het door de opdrachtgever opgegeven adres. 

5. Transport 

5.1. Verzending van de door opdrachtgever van IDD gekochte produkten geschiedt franco en voor risico van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. 
5.2. Mocht een beroep op het gestelde in 5.1 niet opgaan dan is IDD nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag dat IDD in verband met het verloren gaan of de beschadiging tijdens het transport van de vervoerder en/of verzekeraar kan verkrijgen en zal op verzoek van opdrachtgever haar vordering op vervoerder dan wel verzekeringsmaatschappij aan opdrachtgever cederen. 
5.3. Noodzakelijke emballage wordt tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. 
5.4. Eventuele retourzendingen dienen in een op de wijze van vervoer berekende en schade uitsluitende verpakking op een door IDD voor deze specifieke zending te bepalen adres te worden aangeleverd. 

6. Garantie 

6.1. Door de natuurlijke eigenschappen van software, met name de door enige complexiteit van software veroorzaakte onaantoonbaarheid van foutloosheid, wordt geen enkele vorm van garantie gegeven voor de werking en de gevolgen daarvan. IDD zal waar mogelijk trachten software-problemen van de klant zo spoedig mogelijk en kosteloos op te lossen doch kan niet garanderen dat dit altijd kosteloos zal zijn en het zal in ieder geval altijd een niet planbare hoeveelheid tijd kosten. 
6.2. IDD garandeert gedurende 12 maanden na de aflevering van de produkten op het door opdrachtgever opgegeven adres de deugdelijkheid en werking volgens offerte van de door haar geleverde hardware, met dien verstande dat op de hardware, die niet door IDD wordt vervaardigd geen verdere garanties worden geaccepteerd dan door de leveranciers daarvan aan IDD wordt gegeven. 
6.3. Bij ondeugdelijke levering heeft IDD het recht om tegen teruggave van de ondeugdelijke hardware opdrachtgever volledig te crediteren of tot herlevering van hardware over te gaan. Opdrachtgever dient ten allen tijde IDD de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen. 
6.4. Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud blijven buiten de garantie. 
6.5. Betreft het importeurs-, distributeurs- of fabrieksgarantie, dan geldt deze gelijkelijk voor opdrachtgever met IDD als intermediair. Geeft de fabriek geen garantie, dan wordt door de IDD eveneens geen garantie verstrekt. 
6.6. Alle garantie vervalt indien bij het gebruik van produkten van IDD van schriftelijke aanwijzingen door IDD wordt afgeweken. 

7. Onderhoud 

7.1. Onderhoudsverplichting door IDD dient altijd schriftelijk te zijn overeengekomen voor een vastgestelde periode, hetzij via een specifieke schriftelijke aanbieding in een aangenomen offerte hetzij via een specifiek onderhoudscontract.
7.2. Een beroep op onderhoud dient altijd schriftelijk of per fax te geschieden, vergezeld van een duidelijke omschrijving met waar mogelijk een relevante voorgeschiedenis of situatieschets. 
7.3. Tijdens de onderhoudsperiode door IDD ontwikkelde nieuwe versies van software voor de in onderhoud zijnde toepassing met een verhoogde functionaliteit worden naar wens kosteloos verstrekt en geïnstalleerd. 
7.4. Tijdens de onderhoudsperiode draagt IDD zorg voor reparatie en of vervanging van de geleverde apparatuur binnen 6 werkdagen na melding van storing. 
7.5. Bij onderhoud of reparatie wordt door IDD voorzover mogelijk voorkomen dat gegevens van de opdrachtgever buiten diens toezicht komen. De daaraan verbonden meerkosten (bijvoorbeeld het afschrijven van een kapotte harddisk omdat reparatie ter plekke naar mening van IDD niet mogelijk is en ter plekke wissen niet mogelijk blijkt) komen voor rekening van de opdrachtgever. 
7.6. Vervangings- en reparatiekosten veroorzaakt door ontwerp- fabricage- of materiaalfouten van de hardware waarvoor IDD een onderhoudsverplichting heeft vallen onder de onderhoudsovereenkomst. Schade ontstaan door deze defecten vallen niet onder de onderhoudsovereenkomst. Uitdrukkelijk uitgesloten van de onderhoudsovereenkomst zijn reparaties en onderhoud ontstaan door oneigenlijk gebruik of nalatig beheer van de apparatuur en normale slijtage. 
7.7. Onderhoudspersoneel van IDD zal voor preventief onderhoud binnen twee weken na een verzoek van IDD toegang te krijgen tot de apparatuur die bij IDD in onderhoud is. Indien dit niet mogelijk is vervalt de onderhoudsverplichting van IDD totdat het preventieve onderhoud uitgevoerd is. Schade ontstaan na de genoemde twee weken en voor het uitgevoerde preventieve onderhoud is voor rekening van de opdrachtgever. 
7.8 Onderhoudspersoneel van IDD dient bij onderhoudswerkzaamheden de tijd dat de apparatuur buiten werking is zo kort mogelijk te houden. Buitenwerking stelling gebeurt waar mogelijk in overleg met de opdrachtgever en naar wens van de opdrachtgever wordt tijdelijk vervangende apparatuur aangesloten. 

8. Aansprakelijkheid 

8.1. IDD is slechts aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan geleverde materialen, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden voor zover ontstaan door grove schuld van IDD of van hen die door IDD te werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werkzaamheden, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen IDD verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Beperkingen: Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren. 
8.2. IDD is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook en hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik resp. de ongeschiktheid van het door ons geleverde. 
8.3. De in beide voorgaande artikelen vermelde aansprakelijkheidsuitsluiting geldt slechts indien en voor zover onze aansprakelijkheidsassuradeuren geen dekking ter zake verlenen ter zake van de toegebrachte schade. De door IDD te vergoeden schade zal nooit meer bedragen dan het op onze factuur vermelde bedrag voor geleverde zaken. 

9. Overmacht 

9.1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door IDD niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die IDD bij het totstandkomen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft IDD het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. 
9.2. Daarnaast heeft IDD het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten en is IDD niet in verzuim, indien IDD ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. 
9.3. Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan drie maanden voortduurt in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder dat een der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade. 
9.4. Als IDD zijn verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is IDD gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten. 

10. Bezwaren 

10.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien opdrachtgever niet binnen zes werkdagen nadat opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij de IDD ter zake schriftelijk heeft geprotesteerd. Opdrachtgever dient aan IDD schriftelijk aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe opdrachtgever het heeft geconstateerd. 
10.2. Klachten over facturen dienen binnen zes werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend. 
10.3. Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die opdrachtgever ten dienst stonden op grond van gebrekkigheid indien opdrachtgever niet binnen de hierboven vermelde zes werkdagen schriftelijk heeft gereclameerd en/of opdrachtgever IDD niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen. 

11. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht 

11.1. Opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaresse van de door IDD geleverde of nog te leveren zaken. IDD blijft eigenaresse van de geleverde of nog te leveren zaken zolang de opdrachtgever de vorderingen van IDD ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet voldaan heeft. IDD blijft tevens eigenaresse van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet voldaan heeft en zolang opdrachtgever vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten. 
11.2. Opdrachtgever is, zolang opdrachtgever bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door de IDD geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van IDD te zullen verklaren dat opdrachtgever niet tot het vestigen van pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt de opdrachtgever zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op de zaken wordt gevestigd in welk geval opdrachtgever zich aan verduistering zou schuldig maken. 
11.3. In geval opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werk jegens IDD niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuw gevormde zaken, terug te nemen. Opdrachtgever machtigt IDD de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. 
11.4. IDD verschaft aan opdrachtgever op het moment dat opdrachtgever al zijn verplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan het eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van IDD, ten behoeve van andere aanspraken die IDD op opdrachtgever heeft. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van IDD zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn. 

12. Betaling 

12.1. Alle betalingen van facturen van IDD dienen binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek of anders zoals schriftelijk overeengekomen, in het bezit van IDD te zijn. Dit kan geschieden door tijdige betaling ten kantore of door tijdige storting op onze bank- of girorekening. 
12.2. IDD behoudt zich het recht voor om onder rembours of tegen contante betaling te leveren.
12.3. Als de ontvangst van de betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de op de betreffende factuur vermelde termijn dan is IDD gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen ter hoogte van het geldende promessedisconto plus 3% per jaar pro rato, waarbij een gedeelte van de maand als volledige maand wordt gerekend. 
12.4. Bij het niet voldoen aan betalingsverplichtingen voortvloeiende uit een onderhoudsovereenkomst is IDD gerechtigd de tijdens de betalingsachterstand door geëffectueerd onderhoud ontstane kosten apart te declareren zonder dat dit de verplichting tot betaling door opdrachtgever naar aanleiding van de aangegane of voortgezette onderhoudsovereenkomst op enigerlei wijze opschort. 
12.5. Indien tot (buiten)gerechtelijke vordering wordt overgegaan is de opdrachtgever, naast de reeds genoemde vergoeding, aansprakelijk voor alle in redelijkheid te maken proces- en executiekosten, inclusief kosten advocaat en/of deskundigen en/of andere derden. Uit het enkele feit dat IDD zich verzekerd heeft van de hulp van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. Indien IDD het faillissement van opdrachtgever aanvraagt is deze naast de hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten der faillissementsaanvrage verschuldigd.

13. Geschillen

13.1. Op alle met IDD gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden gebracht voor de bevoegde rechter van de plaats waar IDD is gevestigd, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten. 
Delft, 6 mei 1993, C.K. Hagens, Directeur 

Wijzigingen:

site by idd.nl
Innovative Design Delft: copyright notice, terms and conditions, idd homepage, contact@idd.nl